Cele i tematyka

Celem konferencji jest wymiana poglądów w zakresie teoretycznych założeń oraz praktycznych rozwiązań w obszarze zarządzania publicznego, obronności i bezpieczeństwa, w tym ekonomiki bezpieczeństwa oraz polityki rozwoju.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych – dobre praktyki.
  2. Znaczenie kapitału społecznego w kształtowaniu odporności społeczności lokalnych na zagrożenia.
  3. Uwarunkowania współpracy służb mundurowych ze społecznościami lokalnymi.
  4. Konsekwencje restrukturyzacji przemysłu zbrojeniowego oraz sił zbrojnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego.
  5. Filary kulturowe i etyczne bezpieczeństwa organizacji i państwa.
  6. Współpracę organizacji publicznych i prywatnych na rzecz bezpieczeństwa i obronności.
  7. Wymagania w zakresie kompetencji w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa i obronności.
  8. Uwarunkowania działalności badawczo-rozwojowej w sferze bezpieczeństwa i obronności.
  9. Determinanty efektywnego zarządzania organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i obronności.