Wytyczne do przygotowania tekstów

  1. Artykuły należy przygotować w języku polskim wraz ze streszczeniem oraz abstraktem w języku angielskim.
  2. Artykuły należy złożyć u organizatorów konferencji najpóźniej w dniu konferencji w wersji wydrukowanej oraz na nośniku elektronicznym.
  3. Artykuły zatwierdzone przez Radę Programową zostaną przekazane do recenzji.
  4. Artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje zostaną przekazane do publikacji w:
  5. W przypadku negatywnych recenzji artykuły nie będą opublikowane i nie będą zwracane koszty uczestnictwa w Konferencji.